ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ

ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ.   ವೆಬ್ ಸೈಟ್: rcmysore-portal.kar.nic.in

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,
ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ,
ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು, ಮೈಸೂರು.
ಇ-ಮೇಲ್: eochamunditemple@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ ಸಂ: 0821- 2590027
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0821- 2590082

ನಕ್ಷೆ


ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ