ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ

ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ.   ವೆಬ್ ಸೈಟ್: rcmysore-portal.kar.nic.in

ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ವಿವಿಧ ಉತ್ಸವ / ಜಾತ್ರೆಗಳ ವಿವರ

ಉತ್ಸವಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳು ಯಾವಾಗ ಜರಗುವವು ಎಂಬ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ

ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ